BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6725/BNN-TC
V/v kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4.

Căncứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày10/09/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức VụTài chính;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1054QĐ/BNN-TCngày 09/4/2008 về Quy chế quản lý kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự ánhoàn thành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
Hiện nay, một số dự án do Ban quản lý đã hoàn thành và chuẩn bị hoàn thành. Đểđảm bảo tiến hành quyết toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí cho côngtác thẩm tra phê duyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đề nghị Ban thực hiện một số công việc sau:

- Trích chuyểnkinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định của Thông tư số33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về tài khoản của Văn phòng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (số TK: 934.01.015 tại Kho bạc Nhà nước BaĐình, Hà Nội) đối với dự án nhóm C.

- Trích chuyểnkinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vào tài khoản chi phí khác của Ban,quản lý và chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự ánnhóm A, B trên cơ sở dự toán được duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số1054QĐ/BNN-TC ngày 09/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Ban Quảnlý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 sớm thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN các Tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn