BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6726/BCT-CNNg
V/v thủ tục xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam

Trả lời công văn số 3671/VINACOMIN-XNK1 - XNK2-TN ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Tập đoàn Công nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) về thủ tục xuất khẩu than, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Khoángsản số 60/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namkhoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực từngày 01 tháng 7 năm 2011, hoạt động khoáng sản chỉ bao gồm hoạt động thăm dò vàkhai thác khoáng sản, trong đó, hoạt động khai thác khoáng sản đã bao gồm hoạtđộng chế biến khoáng sản (phân loại, làm giàu... ), vì vậy đã loại bỏ việc cấpGiấy phép chế biến khoáng sản.

Với cơ sở nêu trên, để đảm bảohoạt động sản xuất, kinh doanh VINACOMIN không bị gián đoạn và tuân thủ quyđịnh của Luật Khoáng sản hiện hành, Bộ Công Thương nhất trí việc, khi làm thủtục xuất khẩu than, vinacomin không phải xuất trình Giấy phép chế biến thantheo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của BộCông Thương về hướng dẫn xuất khẩu than.

Ngoài điều kiện trên, các điềukiện khác phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 04/2007 TT-BCT và số05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về hướng dẫn điềukiện kinh doanh và xuất khẩu than.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang