BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6726/TCHQ-TXNK
V/v xử lý kiến nghị của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công vănsố 789/HQHT-NV ngày 28/5/2014, số 873/HQHT-NV ngày 5/6/2014 của Cục Hải quantỉnh Hà Tĩnh phản ánh vướng mắc liên quan đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệpbị tổn thất do biểu tình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý thuếphát sinh của các tờ khai đăng ký sau ngày 1/5/2014 để thông quan hàng hóa củadoanh nghiệp bị thiệt hại (điểm 1 công văn 789/HQHT-NV điểm 1 công văn số 873/HQHT-NV):

Tổng cục Hải quan ghinhận kiến nghị của Hải quan Hà Tĩnh để báo cáo Bộ Tài chính.

2. Về việc bốc dỡ hàngra khỏi khu vực giám sát hải quan (điểm 2 công văn số 789/HQHT-NV điểm 2 côngvăn số 873/HQHT-NV)

Theo báo cáo củaCục Hải quan Hà Tĩnh lượng bốc dỡ hàng hóa tại cảng Vũng Áng hiện nay quá tải,bến bãi không đủ chứa hàng nhập khẩu nên các tàu biển phải chờ cập cảng.

Tuy nhiên, trách nhiệmgiải quyết vấn đề này thuộc Công ty kinh doanh cảng và Cảng vụ Vũng Áng, tráchnhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy,đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh có ý kiến với Bộ GTVT trong đócần đề xuất các biện pháp hoặc phương án giải tỏa cụ thể.

Cơ quan hải quansẽ thực hiện chức năng giám sát và làm thủ tục cho hàng hóa và phương tiện quaCảng này;

Đề nghị Cục Hảiquan Hà Tĩnh dự kiến bố trí thêm người để làm thủ tục và giám sát hàng hóa, kểcả làm thêm giờ, đảm bảo thông quan nhanh, không để ách tắc hàng hóa của doanhnghiệp.

3. Về việc thốngkê thiệt hại, tổn thất của các doanh nghiệp (điểm 3 công văn số 789/HQHT-NV ):Đề nghị Cục HQ Hà Tĩnh chủ động nắm bắt tình hình doanh nghiệp, khi doanhnghiệp quay trở lại hoạt động thì kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xácđịnh thiệt hại, tổn thất để làm cơ sở xét miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thôngbáo các đơn vị biết và thực./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST - BTC (để phối hợp);
- Cục GSQL;
- Lưu: VT, TXNK(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái