BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6727/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng hệ thống thanh cái dẫn điện

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 13/10/2010, Bộ Tài chính banhành công văn số 13730/BTC-CST gửi một số doanh nghiệp và Tổng cục Hải quanhướng dẫn phân loại mặt hàng hệ thống thanh cái dẫn điện. Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố kiểm tra hàng hóa cụ thể đối với mặt hàng nhập khẩu được khai báo là “Hệthống thanh cái dẫn điện”, “Thanh dẫn điện” hoặc “Thanh dẫn điện bằng đồngBusway” theo nội dung hướng dẫn của công văn số 13730/BTC-CST nêu trên để phânloại, áp mã và tính thuế nhập khẩu cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

(Xin gửi kèm bản photocopy của công văn số 13730/BTC-CST )

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Việt Á, (thay trả lời cv 2034)
(18/2 Ngõ 370, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang