ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6728/UBND-NN
V/v chủ trương điều chỉnh dự án quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đam Rông.

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày08/8/2013 của UBND huyện Đam Rông về việc điều chỉnh dự án khu quy hoạch sắpxếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông và văn bản số Tờ trình số 236/TTr-KHĐT-KTN ngày 16/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến nhưsau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnhdự án đầu tư Khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông,cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh quy mô số hộ địnhcanh, định cư trong vùng dự án đảm bảo khả năng bố trí đất ở và đất sản xuấtcho người dân.

b) Điều chỉnh hạng mục cấp nướcsinh hoạt phân tán thành cấp nước sinh hoạt tập trung.

c) Bổ sung hạng mục san gạt mặtbằng (đã triển khai thực hiện).

d) Bổ sung hạng mục xây dựng 20 hađồng ruộng để bố trí đất sản xuất cho các hộ thiếu đất.

đ) Điều chỉnh đơn giá vật tư, thiếtbị, nhân công và chi phí giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với thực tế triểnkhai và các quy định của nhà nước.

e) Không bổ sung diện tích dự án(khai hoang thêm 66,65 ha đất lâm nghiệp) để bố trí đất sản xuất như đề xuất.

2. Giao UBND huyện Đam Rông chỉ đạohoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở ngành cóliên quan thẩm định nội dung và nguồn vốn, trình UBND tỉnh phê duyệt để triểnkhai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S