BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 673/BXD-GĐ
V/v: thuê đơn vị tư vấn lập Quy trình bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình TTHNQG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính Phủ

Sau khi nghiên cứu công văn số 2232/VPCP-QT ngày 09/4/2009của Văn phòng Chính Phủ về việc thuê đơn vị tư vấn lập quy trình bảo trì hệthống thiết bị kỹ thuật công trình TTHNQG. Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng thì “Đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà sản xuấtthiết bị công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại vàcấp công trình xây dựng. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập quy trìnhbảo trì từng loại công trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật bảotrì công trình xây dựng tương ứng”, bởi vậy trách nhiệm này phải được Chủ đầutư ràng buộc trong hợp đồng thiết kế. Văn phòng Chính phủ cần giao Trung tâmHội nghị Quốc gia làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hộivà Hội trường Ba Đình (mới) để làm rõ trách nhiệm nêu trên.

2. Nếu trong hợp đồng thiết kế trước đây không nêu tráchnhiệm của nhà thầu thiết kế thì Trung tâm Hội nghị Quốc gia là cơ quan quản lývà sử dụng được áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 209/2004/NĐ-CP “Đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trìthì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng phải thuê tổ chức tưvấn kiểm định lại chất lượng công trình xây dựng và lập quy trình bảo trì côngtrình xây dựng”.

Việc lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm định để lập Quy trình vàxây dựng định mức chi phí công tác bảo trì công trình xây dựng là chức năng vàquyền hạn của đơn vị sử dụng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (báo cáo)
- Lưu: VP, Cục GĐNN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh