BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 673/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hoá do khách tham quan du lịch mua tại KTM-CN Tịnh Biên mang vào nội địa

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1209/HQAG-NV ngày 19/12/2008 của Cục Hảiquan An Giang về vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hoá dokhách tham quan du lịch mua tại Khu Thương mại - Công nghiệp (KTM-CN) Tịnh Biênmang vào nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định đối tượng khách tham quan du lịch đượchưởng tiêu chuẩn mua hàng hoá miễn thuế tại KTM-CN Tịnh Biên đưa vào nội địatheo quy định tại Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướngChính phủ, thực hiện theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBNDngày 13/01/2009 của UBND tỉnh An Giang.

Cục Hải quan An Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu TịnhBiên tiến hành thống kê, theo dõi khách tham quan du lịch mua hàng hoá miễnthuế tại KTM-CN Tịnh Biên đưa vào nội địa, nếu phát hiện có hiện tượng lợi dụngviệc ưu đãi miễn thuế này, như một người mua nhiều lần trong tuần ... thì báocáo Tổng cục để có biện pháp ngăn chặn.

2- Về thủ tục hải quan:

a. Trước mắt, khi KTM-CN mới bắt đầu hoạt động, hệ thống máytính chưa nội mạng được với tất cả các quầy hàng, việc kê khai nộp thuế thựchiện theo đúng hướng dẫn tại điểm 1.5, mục II Thông tư số 162/2007/TT-BTC ngày31/12/2007: "Khách tham quan du lịch có mua hàng hoá tại KTM-CN đem vàonội địa phải làm thủ tục kê khai hải quan tại Trạm kiểm soát hải quan cửa khẩuTịnh Biên hoặc các Trạm kiểm soát hải quan trong Khu TM-CN".

- Hồ sơ khách tham quan du lịch xuất trình cho Hải quan thựchiện theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/01/2009của UBND tỉnh An Giang

- Hải quan cổng đối chiếu hồ sơ với hàng hoá; đối chiếungười mang hàng với người mua hàng trong hoá đơn, người có tên trong chứng minhnhân dân (CMND), nếu phù hợp thì căn cứ vào bảng kê để viết biên lại thu thuếvà thu thuế theo quy định; thống kê, theo dõi người mua hàng miễn thuế mang vàonội địa (tiêu chí thống kê: tên, địa chỉ, số CMND hoặc hộ chiếu/giấy thông hànhcủa người mua; chủng loại hàng hoá; ngày mua).

b- Về việc uỷ nhiệm cho các doanh nghiệp bán hàng trongKTM-CN Tịnh Biên thu thuế đối với phần hàng hoá vượt định lượng miễn thuế: Khixây dựng được hệ thống công nghệ thông tin quản lý việc bán hàng miễn thuế hoànchỉnh (có phần mềm quản lý bán hàng đảm bảo bán hàng miễn thuế đúng đối tượng,đúng định lượng, tự động tính thuế phần vượt định lượng; tất cả các quầy hàngđều có máy tính nối mạng với nhau và với cơ quan Hải quan) thì Hải quan AnGiang báo cáo Tổng cục để Tổng cục báo cáo Bộ cho phép thực hiện uỷ nhiệm doanhnghiệp bán hàng thu thuế theo quy định tại Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ.

c- Khách xuất cảnh mua hàng từ KTM-CN mang ra nước ngoài quacửa khẩu Tịnh Biên phải đi theo cổng riêng.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh