BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/TCHQ-KTSTQ
V/v phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý TTBYT nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: BộY tế

Trong năm 2014, Tổng cục Hải quan phối hợp với cáccơ quan chức năng điều tra và phát hiện một số trường hợp nhập khẩu trang thiếtbị y tế (TTBYT) đã qua sử dụng. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan hải quan thực hiện đẩy mạnh kiểmtra, giám sát đối với mặt hàng trang thiếtbị y tế nhập khẩu ở cả hai khâu trong thông quan và sau thông quan.

Để tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tácquản lý đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề xuất Quý Bộphối hợp thực hiện một số giải pháp sau:

1. Về sửa đổi, bổsung chính sách quản lý TTBYT nhập khẩu:

- Sửa đổi, bổsung quy định về nhập khẩu TTBYT: Đề nghị Bộ Y tế xem xét, nghiên cứu, bổ sung,sửa đổi một số quy định về nhập khẩu TTBYT, được quy định tại Thông tư 24/2011/TT-BYTngày 21/6/2011 của Bộ Y tế. Cụ thể như sau:

+ Nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng xiết chặtđiều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu TTBYT quyđịnh tại Điều 3 (VD: Bổ sung điều kiện về quy mô, năng lực...)và có cơ chế kiểm tra để đảm bảo thực hiệnđúng quy định.

+ Nghiên cứu, bổ sung quy định về nội dung giấyphép nhập khẩu TTBYT gồm: mã HS, số lượng, đặc tính kỹ thuật, hãng sản xuất, xuấtxứ, đặc biệt là quy định về năm sản xuất (giới hạn cho phép TTBYT được sản xuấttrong vòng 02 năm tính đến thời điểm nhập khẩu), Đồng thời, nghiên cứu, bổ sungcơ chế kiểm tra thực tế TTBYT sau khi nhập khẩu có đúng với nội dung trong giấyphép được cấp hay không.

+ Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Danh mục TTBYT đượcnhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế, trong đó thể hiện đầy đủ tính chất, côngdụng, tiêu chuẩn kỹ thuật, mã HS của sản phẩmđể làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

- Sửa đổi, bổ sungquy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng TTBYT nhập khẩu: Hiện nay quy địnhvề kiểm tra nhà nước về chất lượng TTBYT nhập khẩu còn có sự chồng chéo giữacác văn bản pháp luật. Tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng(ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006của Thủ tướng Chính phủ) gồm 14 mặt hàngTTBYT. Trong khi, tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an toàn (hàng hóa phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu) thuộcphạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế (ban hành kèm Thông tư 44/2011/TT-BYTngày 06/12/2011 của Bộ Y tế) gồm 15 mặt hàng TTBYT. Sự không đồng nhất giữahai văn bản quy phạm pháp luật nêu trên gây khó khăn cho cơ quan hải quan trongquá trình thực thi.

Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ thốngnhất quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng TTBYT nhập khẩu. Đồng thời,nghiên cứu, bổ sung thêm một số mặt hàng TTBYT vào danh sách TTBYT nhập khẩu phảikiểm tra nhà nước về chất lượng và xây dựng khung tiêu chuẩn cụ thể về từng loạimặt hàng TTBYT trong danh sách nêu trên.

2. Về phối hợp quản lý nhà nước đối với TTBYT nhậpkhẩu

Đề nghị quý Bộ xây dựng cơ chế phối hợp với Tổng cụcHải quan để đảm bảo tăng cường quản lý TTBYT nhập khẩu. Gồm:

- Tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sungcác văn bản pháp luật về TTBYT nhập khẩu theo hướng thắt chặt quản lý đối với mặthàng này. Trong đó, các mặt hàng TTBYT được quy định phải gắn với mã HS tương ứng,phù hợp với hệ thống phân loại hàng hóa theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để có thể quản lý cóhệ thống TTBYT từ khâu cấp phép, nhập khẩu, kiểm tra chất lượng...

- Xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử công khai trênwebsite, cung cấp thông tin về giấy phép nhập khẩu đã cấp, giấy đăng ký kiểmtra chất lượng hàng hóa doanh nghiệp đã đăng ký và kết quả kiểm tra chất lượngđối với TTBYT nhập khẩu.

- Cử đơn vị đầu mối liên hệ, phối hợp làm việc vớiTổng cục Hải quan về quản lý TTBYT nhập khẩu.

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành(có phối hợp giữa Bộ Y tế và cơ quan Hải quan) kiểm tra các doanh nghiệp nhậpkhẩu và cơ sở y tế lưu hành, sử dụng các TTBYT nhập khẩu. Đối với các doanhnghiệp bị phát hiện vi phạm quy định về nhập khẩu TTBYT và các mặt hàng dễ xảyra gian lận thương mại, Bộ Y tế cần cảnh báo với cơ quan Hải quan để tăng cườngkiểm tra, kiểm soát ở khâu nhập khẩu.

Trên đây là một số đề xuất của Tổng cục Hải quan về chính sách quản lý đối với mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu.

Kính đề nghị Quý Bộ xem xét, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các đơn vị: GSQL, ĐTCBL, BQLRR, Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường