ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/UBND-VX
V/v: Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2013

Bắc Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Công văn số 757/LĐTBXH-BVCSTE ngày 11/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vềviệc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2013; Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Nguyễn Văn Linh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiệnCông văn số 757/LĐTBXH-BVCSTE ngày 11/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội; kết quả báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnhtheo quy định./.

(Gửi kèm theo bản phô tô Côngvăn số 757/LĐTBXH-BVCSTE ngày 11/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, TH, TKCT;
+ Lưu: VX(2), VT.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha