VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/VPCP-ĐMDN
V/v: chuyển Trường Trung học BCVT và công nghệ thông tin III

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (các công văn: 45/TTr-BTTTT ngày 22 tháng 10 năm 2015 và số 4081/BTTTT-TCCB ngày 10 tháng 12năm 2015) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc chuyển giao Trường Trunghọc Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin III từ Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quản lý, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệt Nam chưa chuyển Trường Trung học Bưu chính viễn thông và công nghệthông tin III về Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xétviệc điều chuyển sau khi Bộ Nội vụ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại công văn số 10978/VPCP-TCCV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Văn phòngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, TCCV;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà