BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6732/BNN-TC
V/v xác nhận thủ tục để hoàn thuế GTGT cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Chi cục Thuế huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận)
- Cục Thuế Quảng Trị

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được công văn số 108/2010/CV-HPSK ngày 08/12/2010 của Ban Quản lý Hợpphần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu bảo tồn biển về việc đềnghị xác nhận thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các hàng hóa vàdịch vụ mua vào phục vụ hoạt động bảo tồn biển tại địa phương của Ban Quản lývườn quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cồn Cỏ(tỉnh Quảng Trị) theo đề nghị của Chi cục Thuế huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận)và Cục Thuế Quảng Trị.

Để tạo điều kiện cho Chủ dự án/đơnvị tiếp nhận và sử dụng viện trợ làm các thủ tục đăng ký, kê khai hoàn thuếGTGT theo quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhậncác thông tin như sau:

1. Hợp phần sinh kế bền vững bêntrong và xung quanh các khu bảo tồn biển ký kết giữa Chính phủ Việt Nam vàChính phủ Vương quốc Đan Mạch, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trướcđây là Bộ Thủy sản) là cơ quan chủ quản.

2. Theo văn kiện Hợp phần, nguồn vốnthực hiện của Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu bảo tồnbiển là vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại thuộc đối tượngđược hoàn thuế GTGT quy định tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với cácchương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Đồngthời, hợp phần tại Hà Nội không hoàn thuế GTGT đối với kinh phí đã chuyển vềcho Vườn quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và khu bảo tồn biển Cồn Cỏ (tỉnhQuảng Trị).

Đề nghị Chi cục Thuế huyện Ninh Hải(tỉnh Ninh Thuận) và Cục Thuế Quảng Trị xem xét, tạo điều kiện cho Ban Quản lývườn quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cồn Cỏ(tỉnh Quảng Trị) tiến hành các thủ tục đăng ký, kê khai và hoàn thuế GTGT chocác hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động của Hợp phần sinh kế bền vữngbên trong và xung quanh các khu bảo tồn biển tại Ninh Thuận và Quảng Trị theoquy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL HP Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu bảo tồn biển;
- BQL vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận);
- BQL khu bảo tồn biển Cồn Cỏ (Quảng Trị);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà