BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6734/BTC-TCHQ
V/v trả lời công văn số 252/UBND-KTTH của UBND tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Tài chính nhận được công văn252/UBND-KTTH ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc vướng mắc truy thuthuế xăng, dầu nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa của Công ty TNHH MTV Thươngmại Dầu khí Đồng Tháp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 28/02/2013, Bộ Tài chính đã cócông văn số 120/BTC-TCHQ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủcho phép thực hiện áp dụng thời điểm tính thuế theo thời điểm thay đổi loạihình nhập khẩu từ kinh doanh tạm nhập tái xuất sang chuyển tiêu thụ nội địa đốivới các lô hàng xăng, dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc tái xuất khônghết, được chuyển tiêu thụ nội địa kể từ ngày 01/01/2012.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướngChính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 622/VPCP-KTTH ngày 05/04/2013 của Vănphòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan căn cứ quy định củapháp luật, kết quả kiểm tra sau thông quan, tiến hành xử lý truy thu đối vớidoanh nghiệp có các lô hàng xăng, dầu tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc táixuất không hết, được chuyển tiêu thụ nội địa phát sinh trong năm 2012. Khôngkiểm tra xử lý đối với những trường hợp doanh nghiệp đã quyết toán tài chínhphát sinh từ ngày 31/12/2011 trở về trước để tránh hồi tố trách nhiệm pháp lýnặng hơn đối với doanh nghiệp.

Việc truy thu thuế nêu trên là thựchiện theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để UBND tỉnhĐồng Tháp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (9b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn