TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6734/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Aecom (Việt Nam)
Địa chỉ: 9 Đinh Tiên Hòang, phường Đakao, Quận 1, TP HCM
Mã số thuế: 0300831710

Trả lời văn bản số AVN-CV01/2014ngày 16/7/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT /BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Tiết b Khoản 1 Điều 9quy định thuế suất 0% áp dụng với:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồmdịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ởngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuếquan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan”

+ Tại Tiết b Khoản 2 Điều 9quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịchvụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toántiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định củapháp luật

…”

Trường hợp theo trình bàyCông ty ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng ở nước ngoài tại Singapore,Malaysia, Hongkong để cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng cho các công trình xâydựng tại nước ngoài; nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Tiết b Khoản 2 Điều9 Thông tư số 219/2013/TT /BTC thì dịch vụ này được xác định là dịch vụ xuấtkhẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT2;
-
Lưu: HC, TTHT.
2326_ 175064 (18/7/2014)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga