BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tăng cường triển khai công tác kiểm định CLGD trường mầm non

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. KĐCLGD đã được quy định tại Luật Giáodục (2005); Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI của Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và các văn bảncủa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Sau gần 3 năm triển khai, công tác KĐCLGD trường mầm non đã đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến ngày 30/9/2014 đã có 12.673 trường mầmnon hoàn thành tự đánh giá, đạt tỉ lệ 92,58%, trong đó có 27 địa phương đạt 100% (xem phụ lục đính kèm). Các địa phương đã tích cực triển khai công tácKĐCLGD trường mầm non là: Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Gia Lai, Hậu Giang,Khánh Hòa, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, TuyênQuang, Yên Bái.

Tuy nhiên, công tác KĐCLGD trường mầm non còn tồn tại một số hạn chế. Một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục các cấp và giáo viên trường mầmnon chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của KĐCLGD; chất lượng báo cáo tự đánh giá của nhiều trường chưa đạt yêu cầu; một số địa phương chỉ đạo thiếu kiên quyết, không triển khai đúng tiến độ, chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựngđội ngũ cán bộ đánh giá ngoài; số trường mầm non được đánh giá ngoài thấp. Bộ GDĐT lưu ý các sở GDĐT có kết quả thực hiện KĐCLGD trường mầm non thấp là: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Trà Vinh; đặcbiệt, các Sở GDĐT chưa triển khai đánh giá ngoài đối với trường mầm non là: CàMau, Cao Bằng, Đà Nẵng, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạnchế yếu kém trong công tác KĐCLGD trường mầm non, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT:

1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/12/2012 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn. Đó là một trong những điều kiện để triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non (SRPP) theo cam kết của Chính phủ với Ngân hàng Thế giới.

2. Chỉ đạo để đẩy mạnh công tác tự đánh giá, phấn đấu đếnhết năm học 2014-2015 có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá. Chỉ đạo trường mầm non thực hiện công tác tự đánh giá hằng năm theo quy định.

3. Đẩy mạnh công tác đánh giá ngoài và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, phấn đấu đến hết năm học 2014-2015 có ít nhất 25% trường mầm non được đánh giá ngoài.

4. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các trườngmầm non thực hiện cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ.

5. Sử dụng hiệu quả phần mềm KĐCLGD trường mầm non. Bảo đảm đủ kinh phí cho các hoạt động KĐCLGD.

6. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đánh giá ngoài đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

7. Tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai công tác KĐCLGD thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh khoa trương, hình thức.

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Số iệu báo cáo phải chính xác và thống nhất.

9. Các sở GDĐT có kết quả KĐCLGD trường mầm non thấp cần xâydựng kế hoạch cụ thể để thực hiện KĐCLGD trường mầm non cho đến hết năm học2015 – 2016, gửi báo cáo Bộ trước ngày 30/11/2014.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện.Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dụcMầm non có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương, tổnghợp và định kỳ báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, báo cáo BộGDĐT (qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, ĐT:04.38683361, FAX: 04.38684995, Email: [email protected]để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để ph/h chỉ đạo);
- Các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ (để th/h);
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa