NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

--------------

Số : 6739/NHNN-TT

V/v: thông báo đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;

- Vụ Tài chính - Kế toán;

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

- Văn phòng đại diện NHNN tại TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Quản trị NHNN.

Thực hiện chức năng quản lý hoạt động thanh toán và giám sát các hệ thống thanh toán, căn cứ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 278/NHNN-QNG4 ngày 26/8/2009 về việc tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước như sau:

Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Quảng Ngãi (mã ngân hàng 51319001) mở tài khoản tiền gửi và thực hiện giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.

Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước khi nhận được Công văn này cần cập nhật và theo dõi chặt chẽ danh sách các đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã giam gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước để thực hiện giao dịch thanh toán chính xác, an toàn./.

TL. THỐNG ĐỐC

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Kim Chinh