BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 674/BGTVT-KHĐT
V/v: Chủ trương thực hiện dự án đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ GTVT nhận được văn bản số 300/VPCP-KTN ngày 13/01/2009 củaVăn phòng Chính phủ về chủ trương thực hiện dự án đường nối thị xã Vị Thanh,tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2. Sau nghi nghiên cứu, Bộ GTVTcó ý kiến như sau:

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh Quốc phòngtỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Bộ GTVTthống nhất chủ trương cho UBND tỉnh Hậu Giang lập thủ tục đầu tư xây dựng dự ánĐường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ – Giai đoạn 2.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyếtđịnh.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Các bộ KH&ĐT; Tài chính;
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức