TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/GSQL-TH
V/v tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục hải quan tại Điểm xuất hàng Đại Vai

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời côngvăn số 1246/HQQN-GSQL ngày 02/6/2015,côngvăn số 1464/HQQN-GSQL ngày 19/6/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo đề xuấtcho phép hải quan tại Điểm xuất hàng Đại Vai được tiếp nhận hồ sơ và hàng hóacác lô hàng tái xuất theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng kho ngoạiquan để xuất ra nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Điều 22 Luật Hải quan 2014 quy định: “Địa điểm làm thủ tụchải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan,kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải; Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sởCục Hải quan, trụ sở Chi cục Hải quan...;Điều 4 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan quy định:Địa điểm làm thủ tục hải quan đượcthực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hảiquan...”. Căn cứ quy định dẫn trên thì Điểmxuất hàng Đại Vai và các Điểm xuất hàng khác trong khu vực tỉnh Quảng Ninhkhông phải là địa điểm làm thủ tục hải quan.

Trên cơ sở thực tếđặc thù của các cửa khẩu, điểm thông quan, điểm xuất hàng tại tỉnh QuảngNinh. Từ năm 2012 Tổng cục Hải quan đã đồng ý cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhban hành Quyết định số 18/QĐ-HQQN ngày 20/01/2012, Quyết định số 972/QĐ-HQQNngày 14/11/2013 về kiểm tra giám sát hàng hóa XNK đặc thù qua các cửa khẩu, điểmxuất hàng tại tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, Luật Hải quan 2014 đã có hiệu lực từngày 01/01/2015;Chính phủ đã ban hành Nghị định08/2015/NĐ-CP ; Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC ; Tổng cục Hải quan đang soạn thảo ban hành quy trình thủ tục kiểm tra, giám sáthải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có nhiều quy định mới về quản lý hànghóa xuất nhập khẩu, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. Do đó, các Quy địnhCục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành đang thực hiện không còn phù hợp cần đượcthay thế.

Để các Điểm xuất hàng được thực hiện tiếp nhận biên bản bàngiao và hồ sơ các lô hàng tái xuất theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất,hàng kho ngoại quan xuất ra nước ngoài theo đặc thù của ca khẩu, điểm thông quan trên địa bàntỉnh Quảng Ninh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát các căn cứ pháplý và trên cơ sở thực tiễn tại địa phương dự thảo ban hành Quyết định thay thế các Quyết định về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuấtnhập khẩu qua các cửa khẩu, điểm xuất hàng hiện nay đang thực hiện, báo cáo Tổng cục Hảiquan xem xét thẩm địnhtrước khi ban hành, đảm bảo không trái quy định của pháp luật đồng thời phù hợpvới thực tế tại địa phương.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả li để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha