BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 674/UBCK-PTTT
V/v yêu cầu các công ty chứng khoán khẩn trương hoàn tất các điều kiện và thủ tục chuẩn bị cho việc giao dịch trên thị trường Upcom

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cáccông ty chứng khoán

Để triển khai đưa thị trường giao dịch chứngkhoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết vào hoạt động (thị trường Upcom)tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCK Hà Nội) vào tháng 6/2009,Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị:

- Các công ty chứng khoán khẩn trương hoàn tấtcác điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, quy trình nghiệp vụ, thông tin thịtrường Upcom, đảm bảo phục vụ nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư khi thị trườngchính thức hoạt động.

- Các công ty chứng khoán là công ty đại chúngchưa niêm yết khẩn trương hoàn thành các thủ tục đăng ký, lưu ký với Trung tâmLưu ký Chứng khoán và gửi UBCKNN truớc ngày 15/6/2009 kế hoạch đăng ký giaodịch tại TTGDCK Hà Nội.

- Các công ty chứng khoán báo cáo UBCKNN (BanPhát triển thị trường) danh sách các công ty đại chúng do công ty quản lý sổ cổđông chậm nhất ngày 15/5/2009.

UBCKNN đề nghị các công ty chứng khoán triểnkhai thực hiện đúng thời hạn./.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn