BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6740/TCHQ-GSQL
V/v bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh tại cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài của Cty NASCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148/2013/TT-BTCngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính; trên cơ sở công văn báo cáo số 1596/HQHN-GSQLngày 08/06/2015 và công văn số 1699/HQHN-GSQL ngày 15/06/2015 của Cục Hải quanthành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan xác nhận:

1. Kho chứa hàng miễn thuế của Công ty cổ phần dịchvụ Hàng không sân bay Nội Bài đặt tại khu đất số 8, khu vực sân bay quốc tế NộiBài - Phú Minh, Sóc Sơn Hà Nội đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quantheo nội dung báo cáo tại công văn số 1596/HQHN-GSQL và công văn 1699/HQHN-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hà Nội dẫn trên.

2. Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay NộiBài triển khai hoạt động bán hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh từ Cảng hàngkhông sân bay quốc tế Nội Bài theo quy định.

3. Cục Hải quan thành phố Hà Nội hoàn thiện Quytrình kiểm tra, giám sát kinh doanh bán hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh;chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tổ chức lực lượngkiểm tra giám sát chặt chẽ hàng hoá xuất bán trên tàu bay xuất cảnh và hàng hoánhập kho hàng miễn thuế sau mỗi chuyến bay, đảm bảo đúng quy định và tạo thuậnlợi cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

4. Đối với những vấn đề yêu cầu doanh nghiệp cầnthực hiện, nghiên cứu theo phương án xây dựng quy chế phối hợp giữa hải quan vàdoanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thànhphố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP DVHKSB Nội Bài (NASCO) (để t/h)
- (Đ/c: Sân bay quốc tế Nội Bài, H. Sóc Sơn, TP.
HN)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh