VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6740/VPCP-KTN
V/v mô hình tổ chức chính quyền cảng và việc đầu tư thêm các bến cảng tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
-
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Xét đề nghị của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Công văn số 1168/TCT-VP ngày 25 tháng6năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (các Công văn số 9879/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2015 và số 4066/BGTVT-HTQT ngày 02tháng 4 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư(Công văn số 5004/BKHĐT-KCHTĐT ngày 22 tháng 7 năm 2015) và Quốc phòng (Côngvăn số 6186/BQP-KHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2015) về việc Tổng công ty Tân cảngSài Gòn đầu tư thêm các bến cng tại Khu bến cảng Lạch Huyện; đồngthi, căn cứ ý kiến của các đại biểutham dự cuộc họp ngày 20 tháng 8 năm 2015 về mô hình tổ chức chính quyền cng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, cân nhắc áp dụng tên gọi công ty trêncơ s làm rõ các chức năng, nhiệm vụ củacông ty quản lý, khai thác cảng biển.

2. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam, trong đó quy địnhvề công ty quản lý, khai thác cảng biển.

3. Mô hình qun lý, khai thácKhu bến cảng Lạch Huyện sẽ được thực hiện khi Bộ luật Hàng hải Việt Nam thay thếBộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường
- Ủ
y ban nhân dân thành ph Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Cao Lục