BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6743/BNN-TC
V/v phê duyệt dự toán và nguồn kinh phí tiếp đón đoàn Trung Quốc năm 2010

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn nhận được công văn số 204/CV /CKT-TCHC ngày 03/11/2010 củaTrường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung về việc xin phê duyệtkinh phí và dự toán tiếp đón đoàn Thủy lợi Điện Lực – Quảng Tây, Trung Quốcsang thăm và làm việc với Trường năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tưsố 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chếđộ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổchức các Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trongnước;

Căn cứ Công vănsố 4210/BNN-HTQT ngày 28/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc cho phép đón tiếp và làm việc với học viện Chuyên nghiệp Kỹ thuậtThủy lợi – Điện lực Quảng Tây Trung Quốc;

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi MiềnTrung căn cứ vào các định mức đã được quy định tại Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày06/01/2010 để triển khai thực hiện phê duyệt dự toán chi tiết các nội dung chitiếp đón đoàn vào từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và quỹ Phát triểnhoạt động sự nghiệp năm 2010 của đơn vị.

Sau khi kết thúcnhiệm vụ yêu cầu đơn vị gửi báo cáo quyết toán đoàn vào về Bộ (Vụ Tài chính),bao gồm cả chứng từ gốc để phê duyệt quyết toán đoàn vào theo đúng quy địnhhiện hành

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy