VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6746/VPCP-KTTH
V/v thuế xuất khẩu sắn

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10420/BTC-CSTngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với đề nghcủa Bộ Tài chính tại Công văn số 10420/BTC-CST nêu trên. BộTài chính căn cứ Điều 11 Nghđịnhsố 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Thông báo số 19/TB-VPCP ngày26 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ để xử lý cụ thể về thuế xuất khẩuđối với mặt hàng sắn theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với thực tế và khuyếnkhích sản xuất, tiêu thụ sắn.

Văn phòng Chính phủxin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp