ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6747/SLĐTBXH-VLATLĐ
V/v thực hiện đảm bảo các quy định khi đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn s1113/CV-BCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chng dịch bệnh Covid-19 về tiếp tục thực hiện nghiêm về công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cnh Việt Nam để phòng chống dịch Covid-19;

SLao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có văn bn đề nghị xét duyệt hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong thời gian qua thực hiện một số nội dung như sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương khi có thông báo thực hiện xét nghiệm lại đi với các chuyên gia nước ngoài đã nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh. Có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm về các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi người nước ngoài nhập cảnh theo quy định; chịu trách nhiệm đối với các trường hp người nước ngoài đã đề nghị hỗ trợ nhập cảnh khi có các phát sinh xảy ra.

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi có kế hoạch đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh, cần lưu ý các nội dung như sau: cung cấp đúng thông tin có liên quan đến nhân thân người nước ngoài, có tài liệu chứng minh đúng đối tượng cần hỗ trợ nhập cảnh, xác định đúng thời gian sẽ nhập cảnh vào Việt Nam.

Các trường hp đã có văn bản chấp thuận hỗ trợ nhập cảnh của Ủy ban nhân dân Thành phố nhưng người nước ngoài không nhập cảnh, SLao động - Thương binh và Xã hội sẽ không tiếp nhận hồ sơ để điều chỉnh thay đổi thời gian nhập cảnh đi với các trường hp này.

3. Thực hiện báo cáo số lượng người nước ngoài đã được Ủy ban nhân dân Thành phchấp thuận cho phép nhập cảnh đã nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, học tập, thăm thân nhân; các trường hợp đã được xét duyệt nhập cảnh nhưng đến thời điểm 01/3/2021 không còn nhu cầu nhập cảnh vì các lý do khách quan. Thời gian gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Việc làm - An toàn lao động) trước ngày 15/4/2021, đồng thời gửi file mm (*.docx hoặc *.xlsx) vào hộp thư điện tử hotronhapcanhcv1[email protected]

SLao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện đúng quy định. Mọi thông tin cần hướng dẫn, giải đáp, đnghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ Phòng Việc làm - An toàn lao động để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- GĐ, PGĐ S
LĐ-TBXH;
- T
công tác hỗ trợ nhập cảnh;
- Lưu: VP, P.VLATLĐ (TT).

GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tấn

 

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài năm 2022 ?

 

Mẫu báo cáo

TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………………
Về báo cáo tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh

…….., ngày .... tháng .... năm ....

 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                        Fax:                        Email:

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động:

- Tổng số lao động đang làm việc:        người, trong đó: lao động nước ngoài:          người

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo tình hình người nước ngoài đề nghị hỗ trợ nhập cảnh từ tháng 6 năm 2020 đến nay như sau:

TT

Nội dung

Tng số người

Chia theo đối tượng nhập cảnh

Nhà đầu tư/ Nhà qun lý

Chuyên gia/ LĐ tay nghề cao

Thân nhân

Học sinh- sinh viên

A

B

1=2+3+4+5

2

3

4

5

1

Sngười đã đề nghị nhập cảnh

 

 

 

 

 

2

Số người đã nhập cảnh

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

- Số người đã được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

 

 

 

 

 

- Số người nhập cảnh vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất

 

 

 

 

 

 

- Số người nhập cảnh qua cửa khẩu của các tnh trước khi vào TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

3

Số người chưa nhập cảnh do chưa đến thời gian nhập cảnh

 

 

 

 

 

4

Số người chưa nhập cảnh do không còn nhu cu vào Việt Nam (đề nghị đính kèm danh sách ghi thông tin người nước ngoài gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, s hộ chiếu, quốc tịch, công văn được UBND.TP xét duyệt)

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên)

Họ và tên:

Số điện thoại liên hệ:

>> Xem thêm:  Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập