BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 675/BTC-TCT
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp dầu khíMiền Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 204- 08/CV ngày 16/10/2008của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam về việc tách doanh thu trong vàngoài khu công nghiệp (KCN) liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN), căn cứ báo cáo kết quả làm việc với Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí MiềnNam tại công văn số 7548/CT-TTr ngày 22/12/2008 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - VũngTàu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửađổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Thuế suất 20% áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn B; cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự ánđầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp."

Tại Điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên quy định:

"Miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế vàgiảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thànhlập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp"

Mặt khác tại Điểm 1 và Điểm 3, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tưsố 38/GCN-UB ngày 29/12/2003 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp quyđịnh.

"Lĩnh vực đầu tư: Đầu tư sản xuất, chế biến trong khucông nghiệp.

"Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam chỉ đượchưởng các ưu đãi nói tại điểm 2 nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện:

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng cơ khí trong khu côngnghiệp Đông Xuyên"

Căn cứ theo các quy định trên thì:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư sản xuất gia công sảnphẩm cơ khí trong KCN đúng với quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Côngty thực hiện các hợp đồng sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí trong KCN vàthực hiện lắp đặt các sản phẩm này trong và ngoài KCN thì thu thập từ các hợpđồng này được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư cơ sở sản xuất trong KCN.Trường hợp Công ty cho các doanh nghiệp ngoài KCN thuê máy móc thiết bị, nhânlực sử dụng ngoài biển để thực hiện nhiệm vụ thăm dò, tìm kiếm, phát triển vàkhai thác mỏ dầu khí thì cũng được hưởng ưu đãi về thuế.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí MiềnNam biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn