THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 675/TTg-KTN
V/v: Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Bến Tre.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2011 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2459/BKH-QLKKT ngày 21 tháng 4 năm 2011 về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh các khu công nghiệp của tỉnh Bến Tre tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
- Đưa ra khỏi Danh mục: Khu công nghiệp An Phước, diện tích 230 ha.
- Bổ sung vào Danh mục: Khu công nghiệp Phú Thuận, diện tích 230 ha.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bên Tre chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện các Dự án đầu tư các khu công nghiệp có trong Quy hoạch theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng,
Công Thương, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Bến Tre;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, cổng TTĐT,
các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5). Hp (21)
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng