THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 675/TTg-KTN
V/v Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Bến Tre.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm2011 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2459/BKH-QLKKT ngày 21tháng 4 năm 2011 về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệptại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điềuchỉnh các khu công nghiệp của tỉnh Bến Tre tại Danh mục các khu công nghiệp dựkiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèmtheo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủnhư sau:

- Đưa ra khỏiDanh mục: Khu công nghiệp An Phước, diện tích 230 ha.

- Bổ sung vàoDanh mục: Khu công nghiệp Phú Thuận, diện tích 230 ha.

2. Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các Chủ đầutư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện các Dự ánđầu tư các khu công nghiệp có trong Quy hoạch theo phương án đầu tư phân kỳ hợplý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theođúng quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Bến Tre;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng