BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6750/BNN-KH
V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 được phép kéo dài và thanh toán trong năm 2010

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước Trung ương

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếuChính phủ năm 2009; Văn bản số 2801/BNN-KH ngày 04/9/2009 Bộ Nông nghiệp vàPTNT về việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009.
Căn cứ tình hình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị điều chỉnh kế hoạchvốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 được phép kéo dài và thanh toán trongnăm 2010 của một số công trình thủy lợi (chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Đề nghị Bộ Tài chính,Kho bạc Nhà nước Trung ương chấp thuận và thông báo vốn cho các chủ đầu tư thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

PHỤ LỤC

ĐIỀUCHỈNH KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM 2009 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI VÀ THANH TOÁN TRONG NĂM 2010
(Kèm theo Văn bản số 6750/BNN-KH ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nông nghiệpvà PTNT)

Đơn vị:triệu đồng

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Địa điểm mở tài khoản

Kế hoạch đã bố trí

Kế hoạch điều chỉnh

Tăng (+)/ giảm (-)

TỔNG SỐ

73.800

73.800

0

1

Cụm công trình thủy lợi Xín Mần

Hà Giang

Hà Giang

6.800

4.330

-2.470

2

Hồ chứa nước Rào Đá

Quảng Bình

62.500

61.595

-905

Ban QLĐT&XDTL 5

37.000

37.000

0

Ban QLDA huyện Quảng Ninh

25.500

24.595

-905

3

Hồ Bản Mòng

Sơn La

4.500

7.875

3.375

Ban QLĐT&XDTL 1

Sở GD-KBTW

4.500

7.875

3.375

UBND Thành phố Sơn La

Sơn La

0

0

0