BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6751/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc TT 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2099/HQHN-TXNK ngày 17/7/2015về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTCliên quan đến giải phóng hàng đối với trường hợp hành hoá xuất khẩu chưa có giáchính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã đượcTổng cục Hải quan giải đáp tại mục 14.2 Bảng tổng hợp xử lý vướng mắc Thông tưsố 38/2015/TT-BTC (trang 27) ban hành kèm theo công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày10/7/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thànhphố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn