BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6754/BYT-KH-TC
V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 33/2014/TT-BYT của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ sở y tế có chức năng điều chế, cung cấp và sử dụng máu, chế phẩm máu.

Thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số cơsở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh một số vướng mắc trong quá trình triển khaithực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế quy định giátối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định một đơn vị máu toàn phần, chế phẩmmáu đạt tiêu chuẩn. Sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Y tếhướng dẫn cụ thể thêm việc thực hiện như sau:

1. Về thanh toán một số xét nghiệm theo lộ trìnhquy định tại Thông tư 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế.

Điều 70 của Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày16/9/2013 của Bộ Y tế đã quy định lộ trình thực hiện của các xét nghiệm: (i)xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 14 và(ii) xét nghiệm sàng lọc HIV-1, HIV-2, vi rút viêm gan B và vi rút viêm gan C bằngkỹ thuật NAT tại Điểm g Khoản 4 Điều 14. Do đó, khi thực hiện các xét nghiệm nàytheo lộ trình, các cơ sở y tế phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong danhmục dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại đơn vị, làm cơ sở để cơ quan BHXH thanh toánhoặc thu của người bệnh.

Riêng đối với các cơ sở có chức năng cung cấp máu,cơ sở truyền máu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phốHồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ: do lộ trình thực hiện các xét nghiệm này quyđịnh tại Điều 70 của Thông tư 26/2013/TT-BYT là phải thực hiện trước ngày01/01/2015 nên đề nghị:

- Các cơ sở có chức năng cung cấp máu, cơ sở truyềnmáu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật các xétnghiệm nêu trên trước ngày 30/9/2015.

- Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệtdanh mục dịch vụ kỹ thuật của các xét nghiệm này; các cơ sở cung cấp máu, cơ sởtruyền máu thuộc địa bàn trên đã thực hiện các xét nghiệm này được cơ quan Bảohiểm xã hội Việt Nam thanh toán chi phí thực hiện các xét nghiệm kể từ ngày đơnvị thực hiện các xét nghiệm không sớm hơn thời điểm Thông tư số 33/BYT-TT cóhiệu lực thi hành (không sớm hơn thời điểm Thông tư số 33/BYT-TT có hiệu lựcthi hành là ngày 01/01/2015). Trường hợp các đơn vị đã thu chi phí thực hiệncác xét nghiệm này của người bệnh thì không được thanh toán với Cơ quan BHXH.

2. Về việc thanhtoán chi phí vận chuyển máu:

Công tác vận chuyển máu và chế phẩm máu phải đảmbảo điều kiện về an toàn, chất lượng bảo quản, vận chuyển máu nên Bộ Y tế khôngkhuyến khích các đơn vị sử dụng máu tự đi lấy máu mà giao nhiệm vụ này cho cácđơn vị có chức năng và đủ điều kiện để vận chuyển và thực hiện nhiệm vụ điều phốimáu, chế phẩm máu cho các đơn vị sử dụng máu.

Trường hợp đặc biệt, các đơn vị sử dụng máu tự đilấy máu, chế phẩm máu để phục vụ kịp thời công tác truyền máu thì được Cơ quanBHXH thanh toán chi phí vận chuyển máu, chế phẩm máu với mức tối đa không vượt17.000 đồng/1 đơn vị máu hoặc chế phẩm máu theo quy định tại Thông tư33/2014/TT-BYT của Bộ Y tế nêu trên. Phần chênh lệch giữa chi phí do đơn vị tựđi lấy máu và mức do Cơ quan BHXH thanh toán (nếu có), đơn vị phải sử dụng kinhphí hoạt động thường xuyên giao để chi và được quyết toán. Các đơn vị khôngđược yêu cầu người nhà bệnh nhân tự đi lấy máu tại cơ sở cung cấp máu, khôngđược yêu cầu người bệnh thanh toán phần chênh lệch của chi phí vận chuyển túimáu, chế phẩm máu nêu trên.

Trên đây là một số hướng dẫn của Bộ Y tế về việctriển khai Thông tư 33/2014/TT-BYT Trong quá trình thực hiện Thông tư và côngvăn này, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản vềBộ Y tế để xem xét, giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính; BHXH VN;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ BH, PC, Cục KCB;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên