BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6754/TCHQ-KTTT
V/v Hoàn thuế hàng trả lại

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty CPTV chuyển giao công nghệ ITC
(Số 10 – Ngõ 81 – Linh Lang – Đống Đa – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 278- 07/ITC JSC ngày07/11/2007 của Công ty CPTV chuyển giao công nghệ ITC về việc hoàn thuế nhậpkhẩu cho hàng hóa trả lại nhà cung cấp nước ngoài. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 8 mục I phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài chính có quy định:“ Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải táixuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xéthoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất vàkhông phải nộp thuế xuất khẩu”

Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp vàkhông phải nộp thuế xuất khẩu:

- Hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đamột năm (tính tròn 365 ngày) kể từ ngày thực tế nhập khẩu hàng hóa;

- Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữahoặc sử dụng tại Việt Nam;

- Hàng hóa tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quantại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thìphải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hóa của cơ quan, tổ chức có chứcnăng, thẩm quyền giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Đối với số hàng hóa do phíanước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hóa đã xuất trả thì doanh nghiệp phải kêkhai nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CPTV chuyển giao côngnghệ ITC được biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhậpkhẩu hàng hóa để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An