BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6755/BNN-HTQT
V/v Triển khai Chương trình “Khuyến nông viên gắn với vườn mẫu” trong khuôn khổ Nhóm đối tác công-tư nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Công ty Nestle Việt Nam

Phúc đáp công thư ngày 9 tháng 12của Công ty Nestle Việt Nam về việc Ban chuyên trách về cà phê đã mở rộng quymô hoạt động và xúc tiến thành lập Chương trình “Khuyến nông viên gắn với vườnmẫu” trong khuôn khổ Nhóm đối tác công tư (PPP) Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp vàPTNT có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc Công tyNestle Việt Nam và các doanh nghiệp trong Ban chuyên trách về cà phê trongkhuôn khổ Nhóm đối tác công tư (PPP) Nông nghiệp phối hợp với Cục Trồng trọt vàTrung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai Chương trình “Khuyến nông viên gắnvới vườn mẫu” tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc và Đắc Nông.

- Ban chuyên trách về cà phê trongkhuôn khổ Nhóm đối tác công tư (PPP) Nông nghiệp có trách nhiệm phối hợp chặtchẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, ĐắcNông và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả mô hình.

- Trong quá trình triển khai môhình, hoạt động thu mua cà phê từ các mô hình mẫu, các Công ty sẽ phải thựchiện thông qua các đối tác thu mua của Chương trình. Với lý do theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại nay là Bộ Công thươngvề việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2007của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đó các doanh nghiệp vàcá nhân nước ngoài sẽ không được tự động tham gia vào hệ thống phân phối trongnước.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo đểQuý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Trồng trọt, TT Khuyến nông quốc gia (để triển khai);
- Các Sở NN và PTNT: Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông (để phối hợp thực hiện);
- Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam;
- Lưu VT, HTQT (TC010).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung