BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6755/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với BP, BK XNK gửi qua dịch vụ CPN EMS theo đường bộ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Côngty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện

Trả lờicông văn số 1282/CPNBĐ-VT ngày 20/11/2007 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanhBưu điện về việc ghi lại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1)Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịchvụ chuyển phát nhanh EMS theo đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đề nghị Côngty thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài – Cục Hảiquan TP Hà Nội theo quy định tại các điểm 1, điểm 2, điểm 3, phần II Thông tưsố 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quanđối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưuchính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phátnhanh.

2)Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với 01 chuyến bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhậpkhẩu áp dụng quy định tại điểm 4, phần II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày16/04/2003 để thực hiện (Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế quy định tại điểm 4nêu trên được thay bằng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài).

3)Đối với xe ô tô chuyên dùng (xe thùng hoặc xe container chuyên dùng) của Côngty vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo đáp ứng yêu cầuniêm phong hải quan, giám sát hải quan. Khi ô tô chuyên dùng xuất cảnh, nhậpcảnh phải làm thủ tục hải quantheo quy định tại Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ ngày12/09/2006 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối vớiphương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đườngbộ. Ô tô chuyên dùng vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện theo tuyến cố định, thườngxuyên xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn thì người điều khiểnô tô chỉ khai hải quan về ô tô 01 lần/năm. Các lần xuất cảnh, nhập cảnh tiếptheo được Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn cập nhật theo dõi bằngsổ hoặc bằng máy tính.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội, Cục HQ Lạng Sơn (để t/hiện)
- Lưu VT
, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc