BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6756/BNN-KH
V/v: TB điều chỉnh vốn ĐTXDCB nguồn TPCP năm 2010. Dự án: Hồ chứa nước Krông Pach Thượng

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Ban QL Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8

Căncứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việcgiao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 350/BKH-TH ngày18/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếuChính phủ năm 2010;
Căn cứ Văn bản số 4149/BNN-KH ngày 14/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư,

THÔNGBÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM 2010

1. Tên dự án: Hồchứa nước Krông Pach Thượng;

2. Địa điểm xây dựng:Tỉnh Đắk Lắk;

3. Địa điểm mở tàikhoản: Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk;

4. Công suất thiếtkế: Tưới 14.900 ha;

5. Thời gian khởicông và hoàn thành: 2009-2014;

6. Kế hoạch vốn đầutư từ nguồn TPCP năm 2010

Đơnvị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng dự toán được duyệt

Thực hiện từ khởi công đến 31/12/2009

KH vốn TPCP năm 2010

Tổng số gồm: Chi xây lắp, thiết bị và chi khác

2.481.925

55.511

63.000

7. Mục tiêu chi tiếtkế hoạch năm 2010: Thanh toán khối lượng thực hiện các gói thầu, chi A, và cáckhoản chi khác được Bộ phê duyệt.

Thông báo này thaythế Thông báo số 5810/BNN-KH ngày 21/10/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ ĐT);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk;
- Vụ KH, TC, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân