ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6756/SLĐTBXH-LĐ
V/v: thực hiện Nghị định số 111/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số111/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ qui định mứclương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổchức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắtlà Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ); công văn số 3844/LĐTBXH-LĐTL ngày21/10/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thựchiện Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chínhphủ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố yêu cầu các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chứcquốc tế và cá nhân người nước ngoài trên địa bàn thành phố thực hiệnviệc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung hệthống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và đăng ký với Sở để áp dụng tạidoanh nghiệp, cụ thể như sau:

1) Về mức lương tối thiểu vùng :

a) Mức 1.200.000 đồng/ tháng áp dụngđối với doanh nghiệp họat động trên địa bàn quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

b) Mức 1.080.000 đồng/ tháng áp dụngđối với doanh nghiệp họat động trên địa bàn huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

2) Một số lưu ý khi thực hiện điềuchỉnh mức lương tối thiểu vùng:

a) Mức lương tối thiểu vùng nêutrên được dùng để trả công đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất,không phải qua học nghề trong điều kiện lao động bình thường ở các doanhnghiệp; làm cơ sở tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấplương; mức lương ghi trong hợp đồng lao động; xác định đơn giá trả lương; tínhđóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc,nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và thực hiện các chế độ khác theo quy định của phápluật lao động.

b) Người lao động đã qua họcnghề hưởng lương theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số111/2008/NĐ-CP bao gồm:

- Những người đã qua học nghề vàđược cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghịđịnh số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 quy định cơ cấu khung của hệ thống giáodục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

- Những người đã qua học nghề vàđược cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 vàLuật Giáo dục năm 2005;

- Những người đã qua học nghề vàđược cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấpnghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đãhoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạynghề;

- Những người đã qua học nghề vàđược cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của nước ngoài;

- Những người làm công việc đòi hỏiphải qua đào tạo nghề và được doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề hoặc tự họcnghề được doanh nghiệp kiểm tra phù hợp với yêu cầu công việc.

c) Đối với các doanh nghiệp đang trảlương cho người lao động làm công việc giản đơn nhất không phải qua họcnghề trong điều kiện lao động bình thường thấp hơn so với mức lương tốithiểu vùng quy định tại Điều 1 và khoản 2, Điều 2 Nghị định số 111/2008/NĐ-CP thì phải điều chỉnh lại cho bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định nêutrên.

d) Đối với các doanh nghiệp hoạtđộng trên các địa bàn có sự dịch chuyển vùng quy định tại Nghị định số111/2008/NĐ-CP so với Nghị định số 168/2007/NĐ-CP thì phải thực hiện theo mứclương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 111/2008/NĐ-CP

đ) Doanh nghiệp có đơn vị, chinhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhauthì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tốithiểu theo địa bàn đó.

e) Việc áp dụng mức lương đối vớilao động đã qua đào tạo nghề cụ thể như sau:

- Đối với người lao động đã qua họcnghề mà người sử dụng lao động đang trả lương theo quy định tại khoản 2, Điều 2Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ hoặc ngườilao động đã được tuyển chọn sau khi thử việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 trở đi phải điều chỉnh theo quy định tạikhoản 2, Điều 2 Nghị định số 111/2008/NĐ-CP (trả cao hơn ít nhất 7% so với mứclương tối thiểu quy định tại Điều 1 Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ).

- Đối với người lao động đã qua họcnghề được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 trở đi thì sau khi thử việctheo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định số 44/2003/NĐ-CPngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động phải trả cao hơn ít nhất7% so với mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 Nghị định số 111/2008/NĐ-CP .

g) Khi áp dụng các quy định tạiNghị định số 111/2008/NĐ-CP nêu trên thì người sử dụng lao động khôngđược xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ đã được pháp luật lao độngquy định như: tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương làm việc vàoban đêm; tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao độngnặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cácchức danh nghề nặng nhọc, độc hại.

Đối với các khoản phụ cấp,trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏathuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặctrong quy chế của doanh nghiệp.

h) Đối với các mức lương được thỏathuận trong hợp đồng lao động hoặc trong thang lương, bảng lương do doanhnghiệp xây dựng theo qui định tại Điều 57 Bộ luật Lao động và Nghịđịnh số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ qui địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vềtiền lương thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng lao động vàngười lao động hoặc tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động trong doanhnghiệp thỏa thuận căn cứ vào mặt bằng tiền công trên thị trường, giácả sinh hoạt và phải bảo đảm quan hệ hợp lý giữa người mới được tuyển dụng vàngười có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

3) Về thời điểm thực hiện :

Mức lương tối thiểu vùng nêu trênđược thực hiện từ ngày 01/01/2009.

Từ ngày 15/11/2008 đến ngày30/11/2008: các doanh nghiệp tính toán, cân đối và lập phương án triển khaithực hiện mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp. Chậm nhất đến ngày15/12/2008, các doanh nghiệp phải công bố phương án thực hiện cho người lao độngtrong doanh nghiệp biết.

Để bảo đảm quyền lợi củangười lao động theo qui định của pháp luật lao động, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc rà soát hệ thốngthang lương, bảng lương đang áp dụng, nếu hệ thống thang lương, bảng lương nàychưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10năm 2008 của Chính phủ thì doanh nghiệp phải xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sungthang lương, bảng lương, phụ cấp lương và đăng ký với cơ quan quản lýnhà nước về lao động tại địa phương theo qui định tại Nghị định số114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ qui định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Trên cơsở hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đã đăng ký lại, doanhnghiệp thực hiện các chế độ có liên quan cho người lao động theo qui địnhcủa pháp luật lao động.

Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội thành phố (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) số 159 Pasteur,quận 3, điện thoại : 38.295.900 – 38.202.634 để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà- PCT.UBND (để báo cáo);
- Bộ LĐTB &XH (để báo cáo);
- VP HĐND và UBND.TP (để báo cáo);
- Đ/c Lương Thị Cúc TP Văn xã UBND.TP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên đoàn lao động TP;
- Ban quản lý các KCX-KCN TP;
- Bảo hiểm xã hội TP;
- VCCI (chi nhánh TP.HCM);
- Đ/c Lê Thành Tâm - Giám đốc Sở;
- Đ/c Nguyễn Văn Xê - Phó GĐ phụ trách khối;
- Ủy ban nhân dân (24 quận, huyện);
- Phòng LĐTBXH (24 quận, huyện);
- Lưu VP, Phòng LĐTLTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê