BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6757/BNN-KH
V/v: TB điều chỉnh KH vốn ĐT XDCB nguồn vốn CT mục tiêu QG NS&VSMTNT năm 2010. Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam

Căncứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việcgiao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư pháttriển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010;
Căn cứ Văn bản số 3270/BNN-KH ngày 07/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNTphê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Dựán: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xãDuyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội,

THÔNGBÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTXDCB NĂM 2010

1. Tên dự án:Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã DuyênThái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

2. Địa điểm xây dựng:Thường Tín, Hà Nội.

3. Địa điểm mở tàikhoản: Sở Giao dịch kho bạc Nhà nước Trung Ương;

4. Thời giankhởi công và hoàn thành: 2010-2011;

5. Kế hoạch vốn đầutư năm 2010:

Đơnvị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng dự toán được duyệt

Thực hiện từ KC đến 31/01/2010

KH vốn đầu tư năm 2010

Tổng số

4.209

192,9

1.000

6. Mục tiêu chi tiếtkế hoạch năm 2010: Thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/9/2009của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thông báo này thaythế cho Thông báo số 3493/BNN-KH ngày 17/6/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính);
- Sở Giao dịch Kho bạc NN TW;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ KH, TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân