BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6758/BCN-NLDK
V/v: xác nhận hàng hóa nhập khẩu theo các Hợp đồng EPC của dự án NMLD Dung Quất

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh và Thành phố
- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Dung Quất.

Căncứ Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn phânloại tập hợp máy móc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo biểuthuế nhập khẩu, Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 7/6/2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự ánNMLD Dung Quất, xét đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam tại công văn số 6493/DKVN-TCKTngày 4/12/2006 về việc xác nhận hàng hóa nhập khẩu cho dự án NMLD Dung Quất;

1.Bộ Công nghiệp xác nhận: Hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu thuộccác Hợp đồng EPC 1+4, 2+3, 5A, 5B, và 7 (chi tiết trong phụ lục đính kèm) củadự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Tổng công ty Dầu khí Việt Nam/Ban QLDA NMLDDung Quất ký kết với các nhà thầu là hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị thuộcdây chuyền thiết bị đồng bộ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ của Nhàmáy lọc dầu Dung Quất công suất 6,5 triệu tấn/năm. Các hàng hóa, máy móc, thiếtbị chính của các phân xưởng phụ trợ, hệ thống nhập dầu thô và phao rót dầu, bểchứa dầu thô và sản phẩm, hệ thống đường ống, các công trình biển (đê chắn sóngvà cảng xuất sản phẩm), công trình chung, nhà hành chính và xưởng bảo dưỡng, …liên hoàn với nhau trong dây chuyền công nghệ để chế biến dầu thô thành các sảnphẩm lọc và hóa dầu.

2.Tổng công ty Dầu khí Việt Nam/Ban QLDA NMLD Dung Quất chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc xác nhận Danh mục chi tiết về số lượng, chủng loại và giá trịhàng hóa nhập khẩu cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (theo khoản 3, mục I,Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 7/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnưu đãi thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án NMLD Dung Quất).

BộCông nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh vàthành phố, chi cục Hải quan cửa khẩu Dung Quất giải quyết các thủ tục cần thiếtđể Tổng công ty Dầu khí Việt Nam/Ban QLDA NMLD Dung Quất được nhập các hànghóa, vật tư, thiết bị nói trên để dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiệnđúng tiến độ đã được Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về Dầu khíphê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c);
- TCT Dầu khí VN;
- Ban QLDA NMLD DQuất ;
- Lưu: VT, NLDK.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ
Tạ Văn Hường


DANH MỤC

CÁC HỢP ĐỒNG EPC CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦUDUNG QUẤT
(Phụ lục kèm theo công văn số6758/BCN-NLDK ngày 06 tháng 12 năm 2006)

STT

TÊN HỢP ĐỒNG

SỐ HỢP ĐỒNG

NGÀY KÝ

BÊN NHẬN THẦU

BÊN GIAO THẦU

1

Gói thầu EPC 1+4 và 2+3 (Các phân xưởng công nghệ trong hàng rào Nhà máy, Khu bể chứa dầu thô, Khu bể chứa sản phẩm, phao rót dầu không bến)

EPC 1+4 (các phân xưởng công nghệ trong hàng rào Nhà máy)

051705/PV-TPC

5/17/2005

Tổ hợp TECHNIP

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Phụ lục bổ sung gói thầu EPC 2+3 (Khu bể chứa dầu thô, Khu Bể chứa sản phẩm, phao rót dầu không bến)

8/24/2005

Tổ hợp TECHNIP

2

Gói thầu EPC 5A (Đê chắn sóng)

Hợp đồng cũ hết hiệu lực từ ngày 25/10/2006

08/HĐKT-VR-LLC

2/17/2001

Liên danh 5A do Công ty xây dựng Lũng Lô đứng đầu

Công ty liên danh nhà máy lọc dầu Việt Nga, nay là Ban QLDA NMLD Dung Quất

Hợp đồng mới ký với nhà thầu nước ngoài

38/LDDQ-VODMC

10/25/2006

Van Oord – Hà Lan

Ban QLDA NMLD Dung Quất

3

Gói thầu EPC 5B (Cảng xuất sản phẩm)

Thiết kế chi tiết, mua sắm và xây dựng Cảng xuất sản phẩm .

50/2001/HĐKT-VR5 B

10/17/2001

Liên danh 5B do CIENCO1 đứng đầu

Công ty liên doanh nhà máy lọc dầu Việt Nga, nay là Ban QLDA NMLD Dung Quất

Cung ứng vật tư và xây dựng một phần Cảng xuất sản phẩm

35/2006/HĐKT-DQR-PTSC

10/4/2006

Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Ban QLDA NMLD Dung Quất

4

Gói thầu EPC 7 (Khu nhà hành chính)

Thiết kế chi tiết, mua sắm và xây dựng Khu nhà hành chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất

51/HĐKT-VR7

10/25/2001

Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA)

Công ty liên doanh nhà máy lọc dầu Việt Nga, nay là Ban QLDA NMLD Dung Quất