BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6758/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2014 -2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Các trường dự bị đại học dân tộc;
- Các trường đại học có khoa dự bị đại học;
- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học; Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/06/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các trường dự bị đại học; Thông tư số 41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường phân bổ học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2014 - 2015 về các cơ sở giáo dục đại học như sau:

1. Căn cứ lập kế hoạch phân bổ

- Thực hiện mục tiêu góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ năng lực đào tạo, khả năng tiếp nhận học sinh dự bị đại học của các cơ sở giáo dục đại học đối với ngành học.

- Căn cứ vào nhu cầu ngành học của học sinh dựa trên kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; nguyện vọng, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau 1 năm học dự bị; sự phù hợp về ngành học của học sinh hệ dự bị đại học thông qua khảo sát, phản ánh của các cơ sở giáo dục đại học trong những năm qua.

2. Định hướng phân bổ

- Căn cứ vào quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng để xây dựng kế hoạch phân bổ hợp lý học sinh về các cơ sở giáo dục đại học thuộc vùng tuyển sinh của trường; hạn chế phân bổ học sinh dự bị về các cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu học sinh dự bị đại học, tính trong tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học được thông báo hàng năm ( Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 5/03/2012).

- Số lượng học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học được phân bổ về cơ sở giáo dục đại học không vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy của cơ sở đào tạo nhận học sinh.

- Đối với một ngành đào tạo có nhiều học sinh đăng kí: Thực hiện xét phân bổ nguyện vọng 1 của học sinh theo kết quả từ cao xuống thấp; không đạt thì chuyển sang nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3; hạn chế tình trạng học sinh của một tỉnh tập trung đăng ký vào một ngành của cơ sở giáo dục đại học.

- Tạm thời dừng phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học vào ngành sư phạm.

- Các trường đại học có khoa dự bị đại học, chịu trách nhiệm về kết quả phân bổ học sinh vào các ngành đào tạo của trường; đảm bảo mục tiêu đào tạo nguồn cán bộ cho các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Các trường dự bị đại học lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2014-2015, trực tiếp làm việc và thống nhất với các cơ sở giáo dục đại học về số lượng học sinh được phân bổ; hiệu trưởng các trường dự bị đại học chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Thời gian gửi báo cáo kế hoạch nêu trên về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính), địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội. E-mail: [email protected] trước ngày 31/01/2015; chi tiết xin liên hệ phòng Kế hoạch-Đầu tư, điện thoại 04.38694885.

Đề nghị các trường thực hiện và gửi báo cáo đúng thời hạn quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các cơ sở giáo dục đại học;
- Vụ GDĐH; Vụ GDDT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa