BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6758/BNN-KH
V/v TB điều chỉnh KH vốn ĐT XDCB nguồn vốn CT mục tiêu QG NS&VSMTNT năm 2010. Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý chất thải làng nghề sản xuất giầy xã Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Căncứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việcgiao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư pháttriển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010;
Căn cứ Văn bản số 3270/BNN-KH ngày 07/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-BNN-TL ngày 04/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNTphê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Dự án: Xâydựng mô hình thí điểm xử lý chất thải làng nghề sản xuất giầy xã Hoàng Diệu,Gia Lộc, Hải Dương,

THÔNGBÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTXDCB NĂM 2010

1. Tên dự án:Xây dựng mô hình thí điểm xử lý chất thải làng nghề sản xuất giầy xã HoàngDiệu, Gia Lộc, Hải Dương.

2. Địa điểm xây dựng:Gia Lộc, Hải Dương.

3. Địa điểm mở tàikhoản: Sở Giao dịch kho bạc Nhà nước Trung Ương;

4. Thời giankhởi công và hoàn thành: 2009-2010;

5. Kế hoạch vốn đầutư năm 2010:

Đơnvị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng dự toán được duyệt

Thực hiện từ KC đến 31/01/2010

KH vốn đầu tư năm 2010

Tổng số

6.741

2.212

2.340

6. Mục tiêu chi tiết kế hoạch năm 2010:Thực hiện theo Quyết định số 2485/QĐ-BNN-TL ngày 04/9/2009 của Bộ Nông nghiệpvà PTNT.

Thông báo này thay thế Thông báo số 164/BNN-KH ngày 08/01/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính);
- Sở Giao dịch Kho bạc NN TW;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ KH, TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân