BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 676/BNN-KHCN
V/v. Báo cáo và góp ý, bổ sung vào dự báo cáo kết quả thực hiện công tác ứng phó với BĐKH năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Các Thành viên Ban chỉ đạo CT hành động thích ứng với BĐKH ngành nông nghiệp và PTNT.

Căncứ Quyết định số 796/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPTNT về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng vớibiến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày23/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động ứngphó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầmnhìn đến năm 2050;

BộNông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan và các thành viên Ban chỉ đạo báo cáokết quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2013 và góp ý, bổ sung vàodự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ngànhnông nghiệp và PTNT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 (kèm theo côngvăn này).

Vănbản báo cáo và góp ý gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo (qua Vụ Khoa học,Công nghệ và Môi trường), đồng thời gửi file mềm về hộp thư điện tử: [email protected], trước ngày 22/2/2014để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình hành động thíchứng với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và PTNT./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh