BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo tuyển sinh đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 04/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016.

Các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn tại văn bản gửi kèm (hoặc xem các mẫu văn bản tại websites: www.moet.gov.vn ).

Bộ thông báo và đề nghị lãnh đạo đơn vị xem xét, cử cán bộ đủ điều kiện theo quy định để đăng ký tham gia dự tuyển (số lượng không hạn chế) và báo cáo Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HTQT (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí