TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 676/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty dầu thực vật - hương liệu - mỹ phẩm Việt Nam
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 142/DHM-KD ngày 14/2/2006 về việc đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế thuế của Công ty Dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam (MST: 0300585984) hiện có nợ thuế truy thu do áp mã tính thuế của các lô hàng “Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ” tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thuộc các tờ khai: 3316/NKD ngày 26/9/2005; 3441/NKD ngày 6/10/2005; 3747/NKD ngày 31/10/2005; 3893/NKD ngày 11/11/2005; 4124/NKD ngày 2/12/2005; 4154/NKD ngày 5/12/2005; 3194/NKD ngày 18/9/2005; 3317/NKD ngày 26/9/2005; 3442/NKD ngày 6/10/2005; 3746/NKD ngày 31/10/2005; 4062/NKD ngày 26/11/2005; 4174/NKD ngày 6/12/2005; 3492/NKD ngày 11/10/2005; 3698/NKD ngày 27/10/2005; 3891/NKD ngày 1/11/2005; 4099/NKD ngày 30/11/2005; 4123/NKD ngày 2/12/2005; 4153/NKD ngày 5/12/2005; 4173/NKD ngày 6/12/2005; 4186/NKD ngày 7/12/2005.

Việc áp mã tính thuế các lô hàng trên, Tổng cục Hải quan có công văn số 550/TCHQ-GSQL ngày 14/2/2006 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc phân loại mặt hàng dầu cọ thuộc nhóm 1511.

Trong thời gian chờ giải quyết, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng là nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 30/4/2006, với điều kiện các lô hàng này phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp thuế theo Luật định; đồng thời Công ty phải có cam kết bằng văn bản với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ xử lý dứt điểm sau khi có quyết định cuối cùng của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An