BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Gạch địa chỉ cũ bằng mực đỏ trên hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Phượng Hoàng Kim.
(Đ/c: 269 QL 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM)

Trả lời công văn số 022/102013-PHK ngày 29/10/2013 của Công ty TNHH Phượng Hoàng Kim về việc gạch địa chỉ cũ trên hóa đơn bằng mực đỏ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính về hóa đơn quy định:"Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.
a) Tên loại hóa đơn
d) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán"
Tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1b điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn quy định:"Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến…
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.”
Theo trình bày của Công ty TNHH Phượng Hoàng Kim: Từ ngày 01/04/2013 Công ty TNHH Phượng Hoàng Kim có thay đổi địa chỉ trụ sở (đã đăng ký với Sở KH-ĐT). Số hóa đơn còn tồn khi chuyển trụ sở Công ty tiếp tục sử dụng bằng cách gạch mực đỏ lên địa chỉ cũ và đóng dấu địa chỉ mới cũng bằng mực đỏ, hóa đơn GTGT ký hiệu HK/HP từ số 0001057 đến số 0001250.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể trường hợp nếu Công ty TNHH Phượng Hoàng Kim đã thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến, đã kê khai, nộp đủ số thuế GTGT đầu ra thì chấp thuận không thu hồi các số hóa đơn đã lập và người mua hàng được sử dụng hóa đơn của Công ty đã xuất để kê khai thuế GTGT và tính chi phí.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Phượng Hoàng Kim được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?