THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 676/TTg-KTN
V/v: Mở rộng KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số 405/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2447/BKH-QLKKT ngày 21 tháng 4 năm 2011 và của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn số 1243/BTNMT-Kh ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc mở rộng khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý bổ sung khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên với diện tích 125,6 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lập và thực hiện Dự án đầu tư mở rộng khu công nghiệp Thăng Long II theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng,
Công Thương, Giao thông vận tải,
- Ban QL các KCN Hương Yên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTN(5).HP (22)
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng