VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6765/VPCP-ĐP
V/v tổ chức Hội nghị

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộctại Công văn số 817/UBDT-CSDT ngày 15 tháng 11 năm 2007 về việc tổ chức Hộinghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg và tổng kết 10 nămthực hiện Chương trình Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao (Quyết định số 35/TTg ngày 13 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ), Phó Thủ tướng Thườngtrực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Ủy ban dântộc về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số134/2004/QĐ-TTg và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Trung tâm cụm xã miềnnúi, vùng cao (Quyết định số 35/TTg ngày 13 tháng 01 năm 2007).

2. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ nội dung tổngkết để Hội nghị đạt kết quả cao và thiết thực.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công Thương, Giao thông vận tải,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường,
Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế,
Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
các Vụ: TH, KTTH, VX, KG, IV, NN, CN, TCCB, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), Công (36b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Quốc Huy