VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6767/VPCP-QHQT
V/v đoàn Thống đốc NHNN Việt Nam đi Căm-pu-chia và Lào

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại văn bản số 130/TTr-NHNN ngày 16 tháng 11 năm 2007 về việc xin phépđoàn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đi Căm-pu-chia và Lào, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý việc đoàn Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam đi thăm và làm việc với Ngân hàng quốc gia Căm-pu-chia vàNgân hàng CHDCND Lào trong tuần đầu của tháng 12 năm 2007, như đề nghị tại vănbản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc