BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 6769/BGDĐT-CTHSSV
V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng HSSV năm học 2009-2010

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 183/TB-VPCP ngày 23/6/2009 của Vănphòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện những nộidung sau:

1. Tăng cường tổ chức công táctuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theoQuyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quanđến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường đào tạo, trung học phổthông và phổ thông cơ sở.

2. Tiếp tục thực hiện công văn số 12052/BGDĐT-HSSV ngày 14/11/2007 và công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV ngày14/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành để hướng dẫn thực hiện chươngtrình tín dụng học sinh, sinh viên.

3. Giấy xác nhận phải ghi đầy đủcác thông tin theo mẫu đã được ban hành kèm theo công văn số 1883/NHCS-TD ngày10/7/2008 của Ngân hàng Chính sách Xã hội (có thể khai thác tại địa chỉ websitehttp://www.vbsp.org.vn).

4. Phối hợp với chi nhánh Ngân hàngChính sách Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiệnchính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên đặc biệt là việc xác nhận đốitượng vay vốn, việc sử dụng vốn vay. Kịp thời giải quyết các vấn đề có liênquan về chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Côngtác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điệnthoại 04.3.8694029/0945.119.888, fax: 04.3.8694029, email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Bộ LĐ-TB&XH (để phối hợp);
- Ngân hàng CSXH (để phối hợp);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

Ghi chú: Các thông tin về chínhsách tín dụng đối với HSSV được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ websitehttp://vayvondihoc.moet.gov.vn, www.moet.gov.vn, www.molisa.gov.vn vàwww.vbsp.org.vn