BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/TCHQ- TXNK
V/v thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam.
Địa chỉ: Phường Tứ Minh, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu trình Bộ số 1371 ngày 27/1/2021 của Văn phòng Bộ Tài chính về việc chuyển công văn số 02/2021/FVL-XNK ngày 22/01/2021 của Công ty TNHH Ford Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước sau:

a) Bru-nây Đa-rút-xa-lam;

b) Vương quốc Cam-pu-chia;

c) Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;

d) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

>> Xem thêm:  Mức thuế suất mới áp dụng với hộ kinh doanh cá thể năm 2022

đ) Ma-lay-xi-a;

e) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;

g) Cộng hòa Phi-líp-pin;

h) Cộng hòa Xinh-ga-po;

i) Vương quốc Thái Lan;

k) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khu vào thị trường trong nước).

3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.

4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ của công ty không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA do hàng hóa không thuộc đối tượng nhập khẩu và vận chuyển trực tiếp vào Việt Nam từ 9 nước thành viên ASEAN, không thuộc hàng hóa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ford Việt Nam biết./.

>> Xem thêm:  Trên cùng 1 hóa đơn có được ghi hai mặt hàng không cùng thuế suất ?

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương