BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 677/TCT-CS
V/v chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
Trả lời công văn số 3708/CT-THNVDT ngày 07/10/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Tại Điều 7 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ về đầu tư nâng cấp, sửa chữa TSCĐ: “1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
2. Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.”
Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp thuê nhà hoặc mượn nhà không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ đối với các chi phí đầu tư nâng cấp TSCĐ hoặc chi phí tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện TSCĐ là nhà đi thuê, đi mượn.
Ngày 28/03/2011 Bộ Tài chính đã có công văn số 4017/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh.
Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?