TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 677/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Văn phòng luật sư YKVN
METROPOLE CENTRE P. 404-2 Số 56 Lý Thái Tổ Hà Nội

Trả lời công văn ngày 23/12/2005 của Văn phòng luật sư YKVN (YKVN) về thuế đối với dịch vụ tư vấn pháp lý cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau: “Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, YKVN cung cấp dịch vụ tư vấn về thị trường; pháp luật Việt Nam và các hoạt động dịch vụ khác cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ tư vấn bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì dịch vụ nêu trên là dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn thuế.

2/ Việc áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động thuê các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ Việt Nam để nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam hoặc thuê các tổ chức đại diện sở hữu ở nước ngoài đăng ký quyền sở hữu tại nước ngoài như sau:

- YKVN phải trả thuế GTGT theo hóa đơn GTGT của tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam phát hành và được khấu trừ số thuế GTGT đã trả theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

- YKVN thuê các tổ chức đại diện sở hữu ở nước ngoài đăng ký quyền sở hữu tại nước ngoài thì dịch vụ này không thực hiện tại Việt Nam do vậy khi trả tiền cho bên nước ngoài, YKVN không phải khấu trừ thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp để nộp thay cho bên nước ngoài.

3/ Khoản thu hộ chi hộ đối với hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ cho khách hàng phải hạch toán và doanh thu, chi phí kinh doanh theo từng dịch vụ. Nếu có phát sinh chênh lệch giữa khoản thu hộ và chi hộ thì khoản chênh lệch được hạch toán vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của YKVN.

Tổng cục Thuế trả lời để YKVN được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương