TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/TXNK-CST
V/v hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Trường đại học dân lập Đông Đô
Số 8, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Về vướng mắc hàng hóa miễn thuếthay đổi mục đích sử dụng tại công văn theo báo cáo tại công văn số 950/HQHN-TXNK ngày 16/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, ngày 10/5/2013,Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan đã có ý kiến công văn số 665/TXNK-CST (đính kèm).

Đề nghị Trường đại học dân lập ĐôngĐô liên lạc và phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện hướng dẫntrên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báođể Trường đại học dân lập Đông Đô biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; CST (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng